Carti 2009
Gasit 42
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Proceedings of the international conference: Challenges of contemporary knowledge-based economy: second edition – ICMEA 2008, Alba Iulia, 28-29 november 2008
Dan Constantin Dănuleţiu, Sorin Ciprian Teiuşan, (editori)

Volumul conţine lucrări susţinute în cadrul Conferinţei Internaţionale Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, ediţia a II-a, manifestare ce s-a desfăşurat la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în 28-29 noiembrie 2008. Lucrările tratează aspecte actuale ale vieţii economice, abordând probleme de contabilitate, finanţe, economie, management şi marketing.

  ISBN: 978-973-1890-15-9 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 48
Programarea calculatoarelor pentru ingineri
Emil Olteanu

Cartea se adresează studenţilor de la profilele tehnice şi specialiştilor care doresc să studieze utilizarea calculatoarelor în probleme inginereşti. Primul capitol face o referire la sistemul de operare Windows, prezentând organizarea informaţiei pe disc. În următorul capitol sunt prezentate câteva elemente de editare avansată în Word, necesară pentru scrierea de articole ştiinţifice şi cărţi tehnice. Capitolul se încheie cu tehnici de lucru cu vectori în Word. Pentru a se evita prezentarea tipurilor şi structurilor de date pentru fiecare tip de limbaj prezentat în carte, separat, în capitolul al treilea se face o succintă prezentare, comună, a acestui subiect. În capitolele următoare sunt prezentate trei tipuri de limbaje, care pot fi utilizate pentru calcule inginereşti: Excel, Matlab şi Visual Basic. Sunt prezentate comparativ probleme rezolvate în cele trei limbaje, subliniindu-se avantajele şi dezavantajele fiecărui tip de limbaj: calcule de funcţii de mai multe variabile, rezolvare de ecuaţii, generare de numere aleatoare, calcule cu vectori, matrici, calcul trigonometric, calcul statistic, funcţii logice, diagrame, grafică. În capitolul următor sunt prezentate câteva tehnici de calcul numeric, necesare pentru programarea în Visual Basic, urmate de câteva aplicaţii în acest limbaj. În ultimul capitol sunt prezentate comparativ, probleme din topografie şi din domeniul electric, prezentându-se soluţii în Excel, Matlab şi Visual Basic.

  ISBN: 978-973-1890-52-4 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 70
Proiectarea şi implementarea bazelor de date
Emil Olteanu

Lucrarea se adresează studenţilor de la profilurile Informatică, Economic şi specialiştilor care doresc să studieze proiectarea şi gestiunea bazelor de date. Lucrarea este structurată pe trei capitole: Baze de date, Proiectarea conceptuală şi logică a bazelor de date, Implementarea bazelor de date Access. În primul capitol sunt prezentate noţiuni fundamentale din domeniul bazelor de date: persoanele implicate în mediul bazelor de date, arhitectura bazelor de date, limbajele bazelor de date, modele de date, modelul relaţional, chei relaţionale, algebra relaţională, regulile lui Codd, normalizarea, limbajul SQL. În al doilea capitol este prezentat practic, prin exemple specifice, o metodă de proiectare conceptuală şi logică a bazelor de date. Proiectarea este independentă de un SGBD dat. În ultimul capitol sunt implementate, în Access, modelele proiectate în capitolul precedent. Fiecare implementare este însoţită de referinţele corespunzătoare din capitolul de proiectare.

  ISBN: 978-973-1890-46-3 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 71
Retail & Corporate Banking. Mutaţii – Strategii – Performanţe
Lucian Găban

Lucrarea cuprinde aspecte teoretice şi practice privind fundamentarea strategiilor de retail şi corporate banking, cu analize, studii de caz şi modele econometrice referitoare la sistemul băncilor comerciale din România. Sunt abordate, pe rând, probleme privind relaţia dintre bancă şi client, managementul acestei relaţii, strategii relaţionale folosite de bănci în relaţia cu clienţii, analiza segmentului de retail prin prisma comportamentului clienţilor şi strategiile folosite de bănci pentru acapararea unei cote de piaţă cât mai mari, abordări ale activităţii de corporate banking, performanţe şi riscuri în activitatea de retail şi corporate banking. În încheiere, lucrarea cuprinde concluzii formulate pe baza analizelor întreprinse.

  ISBN: 978-973-1890-25-8 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 32
Teoria codurilor
Emil Olteanu

Lucrarea se adresează studenţilor şi specialiştilor care doresc să-şi completeze cunoştinţele în domeniul codificării, prelucrării şi transmiterii informaţiei. Capitolele sunt structurate într-o ordine logică, pornind de la complemente de matematică (mulţimi, relaţii, funcţii, inducţie, iteraţii, recursivitate, congruenţe), tipuri şi structuri de date (date nestructurate şi date structurate), bazele logice ale calculatoarelor (circuite logice combinaţionale – tabele de adevăr, formele canonice ale funcţiilor logice, diagrame Venn, diagrame Veitch, diagrame Karnaught, minimizarea funcţiilor logice, codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, demultiplexoare, convertoare; circuite logice secvenţiale – bistabili, regiştri de deplasare, numărătoare, automate finite), dispozitive utilizate la codificarea datelor (dispozitiv de întârziere, sumator modulo p, dispozitiv de înmulţire scalară modulo p), coduri detectoare şi corectoare de erori (distanţă Hamming, coduri matriciale, codul Hamming, coduri polinomiale), metode de criptare a datelor (criptosisteme simetrice – confidenţialitate, autentificarea datelor, criptosisteme cu chei publice – confidenţialitatea cu chei publice, autentificarea cu chei publice, confidenţialitatea şi autentificarea cu chei publice), criptografia computaţională simetrică (criptografia prin transpoziţie, criptografia prin substituţie). Sunt prezentate aplicaţii, care sunt proiectate teoretic, unele fiind realizate în Matlab (Simulink) sau în Laview. Ultimele trei capitole sunt un îndrumar de utilizare a două limbaje care pot realiza aplicaţii în flux de date (Matlab – Simulink, Labview), foarte utile pentru realizarea circuitelor logice.

  ISBN: 978-973-1890-47-0 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 72