Carti 2020
Gasit 14
1 2 3 »

Ars poetica
Vasile Jeflea

Volumul Ars poetica conţine 40 de poezii despre zbor și viață, despre noi și alții, despre călători și chipuri, despre vise și imaginație, despre om și umanitate. Astfel, printre poeziile, cuprinse în volum, se regăsesc: Nu mă uita, Mi-e frică, Trece timpul, Ochiul trist, Călimara iubirii, Albia vieții, Ești prea târzie, Lacrimi pe pomeți, Inima, Mama tuturor. A doua parte a volumului este formată dintr-o serie de maxime.

  ISBN: 978-606-613-199-5 Seria/Colectia: Varia ID: 357
Connecting worlds through science fiction
Rodica-Gabriela Chira

Ca disciplină de studiu, știința-ficțiune este recunoscută pe plan internațional din 1962, dar mai ales din 1970, având o rază de extindere mult mai vastă în spațiul american decât în cel european. Volumul Connecting Worlds through Science Fiction (Lumi conectate prin știință-ficțiune) se adresează în primul rând masteranzilor filologi, dar și nefilologilor.
El reunește nouă texte în limba engleză, publicate, începând cu primul deceniu al secolului XXI, în diferite reviste de specialitate sau în volume colective. Toate pornesc de la ideea că societățile, de-a lungul timpului, stau sub influența modului în care imaginarul acționează asupra grupărilor umane mai reduse sau mai extinse. Acesta influențează totalitatea formele de manifestare, de la credințe religioase la știință.
Dintre toate speciile genului SF, știința-ficțiune speculativă este cea mai îndreptățită să exprime imaginarul unei epoci. Interesată de ideologii, de modul în care grupările umane reacționează la stimulii externi, ea poate transmite mesaje prin care se realizează conexiuni între discipline, ducând astfel spre o înțelegere și o viziune holistă asupra universului. Abordările din acest volum merg de la pluridisciplinar la interdisciplinar și chiar la transdisciplinar, prin texte aparținând cu precădere autorilor Cyrano de Bergerac, Edwin. A. Abbott, Lewis Carroll, George Orwell, Ray Bradbury, Serge Lehman, Suzanne Collins, Basarab Nicolescu.

  ISBN: 978-606-613-201-5 Seria/Colectia: Filologie ID: 358
Biserica Ortodoxă şi provocările viitorului
Mihai Himcinschi, Răzvan Brudiu, (editori)

Volumul de faţă reuneşte noi perspective de reflecţie şi acţiune legate de provocările viitorului în faţa Bisericii Ortodoxe. Contribuţiile ştiinţifice, semnate de mai mulţi teologi, cercetători şi oameni de cultură din ţară şi din străinătate, creionează un veritabil palimpsest vizionar care răspunde unor provocări stringente ale vremii, promovând, totodată, tradiţia patristică şi duhul liturgic pe care Biserica le păstrează ca pe nişte odoare de mare preţ. Acest proiect editorial, intitulat Biserica Ortodoxă şi provocările viitorului, poate să fie un adevărat barometru pastoral-misionar pentru generaţiile prezente, dar şi pentru cele viitoare. Textele autorilor lucrării oferă câteva direcţii de înţelegere asumată în revalorificarea tezaurului spiritual al Ortodoxiei, determinând întregul Corp eclezial să conlucreze activ pentru o societate fundamentată pe principii şi valori creştine.
Printre studiile prezente în volum, regăsim: „Covid 19: exerciţiu de totalitarism bio-mental sau nenorocire pandemică mondială? Perspective pastrorale occidentale (Paradigma: La civiltà cattolica)”; „Ethosul misionar al Bisericii Ortodoxe în lumea de mâine”; „Răspunsul ortodoxiei la provocările societăţii actuale: viaţă în duh şi adevăr, dincolo de duhul lumii”; „Despre viitorul apropiat al Bisericii noastre”; „Credinţa – ca experiment social” ; „Mărturia ortodoxă şi identitatea creştină” ; „Rostul bun al culturii din pridvorul Bisericii”; „Aportul etic al Bisericii în societatea contemporană. Provocări, exigenţe şi problematizări în spaţiul public românesc ”; „Căsătoriile mixte în contextul misionar şi pastoral al Bisericii Ortodoxe” etc.

  ISBN: 978-606-613-203-9 Seria/Colectia: Teologie ID: 373
Cercetări cu privire la rolul asocierii şi cooperării în creşterea eficienţei valorificării produselor agroalimentare
Alin Popescu

Cartea cu titlul Cercetări cu privire la rolul asocierii și cooperării în creșterea eficienței valorificării produselor agroalimentare este o lucrare științifică cuprinzătoare, care se bazează pe rezultatele cercetărilor efectuate de către autor prin programul de pregătire universitară avansată, în vederea elaborării tezei de doctorat.
Lucrarea face o radiografie asupra situației prezente a agriculturii din țara noastră și propune câteva puncte de vedere și soluții cu privire la creșterea performanțelor exploatațiilor agricole, a micilor fermieri, prin înființarea de cooperative agricole și asociere. Obiectivul de bază al lucrării este identificarea problemelor cu care se confruntă asocierea și cooperarea agricultorilor români și găsirea unor soluții care să contribuie la intensificarea cooperării și asocierii în agricultură.
Cartea este elaborată într-un mod clar, iar structura lucrării este echilibrată, atât pe capitole și subcapitole, cât și din perspectiva spațiului alocat fundamentării teoretice și practice a temei abordate, asigurându-se o structură logică și de investigație științifică.
Lucrarea se adresează în primul rând studenților și doctoranzilor, dar și tuturor specialiștilor din agricultură sau nu, care vor dori să schimbe starea de subdezvoltare a agriculturii, a satului românesc respectiv a lumii rurale.

  ISBN: 978-606-613-207-7 Seria/Colectia: Varia ID: 368
Comunicare educaţională
Stela Spinu, Ioan Scheau

Lucrarea de faţă intitulată Comunicare educațională îşi propune să fie – pentru studenți, masteranzi și cadre didactice implicate în procesul educaţional – un sprijin în familiarizarea cu diferite aspecte ale activității de comunicare educațională.
Prima parte a lucrării (capitolele 1-4, autor Ioan Scheau) abordează problema comunicării de la general, la particular, de la comunicarea socială, la activitatea de comunicare educațională, deoarece aceasta reprezintă principalul mijloc de realizare a obiectivelor propuse în cadrul activității didactice.
A doua parte a lucrării (capitolele 5-8, autor Stela Spînu) abordează aspecte particulare ale activității de comunicare educațională, cum ar fi: comunicarea socială, comunicarea organizațională, comunicarea interculturală și managementul comunicării în situații de conflict în organizațiile educaționale.
După parcurgerea acestui material, studenții și masteranzii vor avea competențe de comunicare necesare desfășurării activității didactice atât în activitatea la clasă, cât și în activitatea de management organizaţional.

  ISBN: 978-606-613-205-3 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 367