Forma de prezentare
- Materialele se prezintă culese pe calculator, cu toate semnele diacritice, listate şi/ sau în format electronic.
- Lucrările vor fi redactate în formatul B5 (240 × 170 mm), A4 (297 × 210 m) sau A5 (210 × 148 mm) folosind una dintre versiunile de procesare de text WORD.
- Fonturile utilizate în paginaţie sunt, în general, Times New Roman, Arial Narrow, Georgia, Calibri, Garamond, mărimea 11 sau 12 puncte, la un rând.
- Setarea paginii (page setup) va fi: sus (top), jos (bottom): 2cm; stânga (left), dreapta (right): 2cm, aliniere stânga-dreapta, margini în oglindă.
- Numerotarea lucrării se va face de la pagina a 5-a, mai înainte fiind amplasate pagina de gardă (plus verso) şi pagina de titlu (plus verso).
- Semnele de punctuaţie care încheie un citat se plasează înaintea ghilimelelor de închidere a citatului.
- Cuprinsul trebuie să reflecte întocmai conţinutul lucrării, cu evidenţierea clară a nivelurilor de titlu (părţi, capitole, subcapitole etc.).

Titlul, primele pagini
- Pagina de titlu trebuie să cuprindă: nume autor, coordonator/ responsabil de volum, şi titlul complet (inclusivsubtitlul) lucrării, exact cum apare în cartea tipărită.
- Dacă există o prefaţă/postfaţă/cuvânt înainte, scris(ă) de o altă persoană, precizaţi numele acesteia. Se menţionează, de asemenea, şi numele îngrijitorului de ediţie (dacă este cazul).
- În cazul traducerilor, trebuie specificat numele traducătorului/traducătorilor. După caz, în pagina de titlu.
- De asemenea, trebuie menţionat dacă este vorba de o ediţie nouă sau dacă este o ediţie revăzută.
- Dacă editarea (scrierea, traducerea, cercetarea etc.) a fost finanţată (sponsorizată), acest fapt trebuie menţionat în primele pagini ale cărţii conform solicitărilor finanţatorului.

Elaborarea notelor de subsol
- Notele de subsol vor fi redactate cu un font de 10 puncte, la un rând.
- În notele de subsol apar sursele bibliografice, dar şi precizări şi comentarii.
- Ordinea datelor, în cadrul notelor de subsol, este următoarea: prenumele autorului, numele, titlul lucrării (cu litere italice {cursive}), volumul, editura, locul de apariţie, anul, pagina. La finalul fiecărei note de subsol, se pune punct.
- În unele cazuri, editura nu menţionează în lucrare anul de apariţie. Atunci, în locul anului, se introduce
f. a. (= fără an).

- Pentru simplificarea notelor se folosesc adnotări, unele dintre ele abreviate şi scrise cu caractere italice. Astfel:

  • Idem (acelaşi) – înlocuieşte numele autorului. Este utilizat (în notele de subsol, dar şi în lista bibliografică) atunci când se citează o altă lucrare a autorului citat în nota precedentă. Se scriu cu caractere normale, neîngroşate.
  • Ibidem (tot acolo). Acest termen se foloseşte atunci când facem trimitere la lucrarea citată în nota precedentă. Spre deosebire de Idem, acest termen se scrie numai cu caractere cursive: Ibidem. Este total exclusă folosirea lui Ibidem atunci când în nota anterioară sunt citate mai multe lucrări.
  • op. cit.(opera citată) – folosită pentru citarea aceleiaşi lucrări (întotdeauna ultima) a unui autor menţionat într-o notă anterioară (însă nu în cea imediat anterioară, pt. care există Ibidem).
  • Apud (după sau la). Se utilizează în cazul citării indirecte a unei surse sau lucrări, prin preluare de la un alt autor, după formula: autorul şi titlul preluat, anul apariţiei, locul apariţiei, pagina, apud autorul şi titlul utilizat, anul apariţiei, locul apariţiei, pagina.
  • Cf. este prescurtarea lat. confer (a compara). Se utilizează pentru a face trimitere la un alt loc sau la alte locuri din surse, ori la alte puncte de vedere decât cele ale autorului (asemănătoare sau diferite). Cf. nu se utilizează în loc de „conform”.
  • passim (peste tot). Autorul poate fi pus în situaţia de a cita informaţii de pe un număr mare de pagini ale unei alte lucrări. Pentru a evita riscul introducerii unei multitudini de note, se poate redacta, în acest caz, o singură notă în care, în locul paginii, se introduce termenul passim (peste tot).


- În cazul în care este citat un studiu dintr-un periodic de specialitate, numele periodicului se culege cu litere italice, ca şi titlul studiului, sau se scrie normal, între ghilimele.
- La citarea articolelor, consultate pe site-urile de pe Internet, se menţionează numele autorului şi titlul articolului (dacă este cazul), însoţite obligatoriu de adresa paginii web şi de data ultimei consultări. (un site poate suferi modificări periodice).

Bibliografia    
- Bibliografia se plasează, de regulă, la sfârşitul cărţii.
- Autorii se trec în ordine alfabetică, în ordinea numelui, urmat de iniţiala prenumelui.

Condiţiile de predare a machetelor în sistemul „Oxford”
- Sistemul „Oxford” constituie un cadru mai simplu de redactare a aparatului critic al unei lucrări. El suplineşte atât bibliografia, cât şi notele de subsol din sistemul clasic, propus de Academia Română. Sistemul „Oxford” constă în inserarea în text, în locul notelor, în paranteze, a unor informaţii simple, care fac trimitere la o listă bibliografică detaliată.