Carti 2011
Gasit 28
«1 2 3 4 5 6 »

Influenţe slave vechi asupra morfologiei şi sintaxei limbii române
Tomasz Klimkowski

Volumul realizează analiza inovărilor morfologice şi sintactice ale limbii române considerate rezultatul influenţei slave (având în vedere lipsa de analogii în celelalte limbi romanice faţă de existenţa unor paralele exacte în limbile slave): vocativul, structura numeralului, discursul indirect fără concordanţa timpurilor, reflexivul pasiv, topica cliticelor, sintaxa pronumelui personal, morfeme derivaţionale de origine slavă.

  ISBN: 978-606-613-027-1 Seria/Colectia: Filologie ID: 253
Keresztény társadalomszemlélet Aranyszájú Szent János műveiben
Bara Zoltan-Jozsef

Conciliul al II-lea din Vatican, prin care Biserica Catolică a voit să se întoarcă la propriile rădăcini biblice şi patristice, a repropus viziunea ecleziologică a Sfântului Ioan Gură de Aur, analizată în această carte. Cele cinci capitole ale cărţii oferă şi o contextualizare istorico-teologică amplă, un frumos exemplu de îmbinare a teologiei practice hrisostomice cu învăţătura creştină socială despre societate a Biserici timpurii. Cartea se adresează nu doar specialiştilor în teologie, patrologie, istorie şi istorie bisericească, ci şi celor interesaţi să se familiarizeze cu problemele societăţii hrisostomice, problemele sociale din Antiohia, Orontes şi Constantinopol, cele două mari metropole ale Imperiului Roman de Răsărit din secolele IV-V.

  ISBN: 978-606-613-008-0 Seria/Colectia: Teologie ID: 94
Le retour de l’exil dans le roman L’Ignorance de Milan Kundera
Sonia Elvireanu

Volumul îşi propune să analizeze un nou tip de roman, romanul cu variaţiuni, Ignoranţa de Milan Kundera, un roman despre întoarcerea din exil şi imposibila reintegrare în spaţiul de origine, din cauza alterităţii exterioare şi interioare. Analiza de tip comparatist pune în lumină palimpsestul romanului construit pe un hipotext, Odiseea lui Homer, rescrisă din perspectiva secolului XX. Romanul lui Kundera deschide o nouă perspectivă asupra exilului, infirmând clişeul întoarcerii de tip homeric. Printre feţele exilului se conturează şi cea a exilului ca eliberare şi reconstrucţie a identităţii în patria adoptivă.

  ISBN: 978-606-613-020-2 Seria/Colectia: Filologie ID: 159
Lucrările Simpozionului Naţional ”Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti”, ediţia I, Alba Iulia, 12 martie 2011
Corina Rotar, Nicoleta Breaz, Mihaela Ciortea, Dorin Wainberg, Mircea Rişteiu, Emil Olteanu, (editori)

Volumul cuprinde 26 de contribuţii ştiinţifice ale participanţilor la simpozion. Sunt abordate subiecte, precum: „Piramida lui Keops - Perfecţiune între coincidenţe matematice şi astronomice”; „Aplicaţii ale metodei Greedy în teoria grafurilor”; „De la 2D la 3D. Imprimantele viitorului”; „Abordarea transdisciplinară a legii lui Hooke”; „Matematica formelor arhitecturale”; „Punctele negre de pe reţeaua drumurilor naţionale a Judeţului Hunedora”.

  ISBN: 978-973-1890-97-5 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 107
Managementul resurselor umane: sinteze şi teste-grilă
Moise Ioan Achim, Larisa Dragolea

Cartea prezintă aspecte teoretice întâlnite în domeniul managementului resurselor umane: conţinutul, obiectivele şi natura activităţilor managementului resurselor umane, planificarea strategică a resurselor umane, motivaţia angajaţilor, descrierea şi analiza posturilor, recrutarea resurselor umane, selecţia resurselor umane, pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei, integrarea profesională, evaluarea performanţelor resurselor umane, prezentate în cadrul unor sinteze, combinate cu teste-grilă aferente fiecărui capitol, întrebări, concepte de bază şi teme pentru proiecte. Cartea se adresează studenţilor şi masteranzilor care studiază disciplina Managementul resurselor umane, în scopul fixării şi verificării cunoştinţelor în acest domeniu.

  ISBN: 978-973-1890-94-4 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 100