Carti 2023
Gasit 11
«1 2 3 »

Literatură română: manual universitar pentru seminar
Lucian Vasile Bagiu

Manualul antologhează o serie de texte cu relevanță estetică și pedagogică din operele scriitorilor români clasici, de la Grigore Alexandrescu la Tudor Arghezi. Avem de a face cu un manual riguros elaborat, în care textele sunt însoțite de comentarii aplicate și de cerințe precise, astfel încât partea conceptual-teoretică să își găsească aplicabilitatea prin intermediul unor eșantioane de literatură de bună calitate. Un element de noutate față de alte materiale similare îl constituie introducerea unor comentarii ale studenților din anii anteriori, care au rolul de a evidenția diferite aspecte ale textelor antologate. Pe lângă structura coerentă a prezentului manual, semnalăm bogăția informațiilor culturale vehiculate de autor într-o manieră de maximă eficiență didactică, în care teoria și practica se îmbină armonios și convingător.

  ISBN: 978-606-613-241-1 Seria/Colectia: Filologie ID: 408
Literaţii Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia
Ironim Muntean, (coordonator)

Cu intenția de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaștere mai bună a celei mai prestigioase instituții de învățământ preuniversitar din județul Alba – Colegiul Național „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia – lucrarea cuprinde o serie de voci din agora culturală, cu succinte medalioane de prezentare a vieții și activității lor. În prezentarea autorilor s-a insistat pe informaţii biografice, dar și pe activitatea literară: debut, colaborări la presa de specialitate, volume publicate, receptare critică, premii, distincții sau nominalizări venite din partea Uniunii Scriitorilor din România şi a filialelor acesteia etc.
Un atare volum cheamă la dialog și se dorește a fi o imagine a unei laturi mai puțin cunoscute din destinul Colegiului: mecenatul cultural, așezarea în rost bun a tuturor celor care, având vocație și conștiință artistică, vor să lase urme de neșters, eternizându-se prin Carte.
  ISBN: 978-606-613-234-3 Seria/Colectia: Filologie ID: 410
Psihologia educaţiei
Georgiana Dumitru

Lucrarea de față ni se prezintă ca un curs universitar care se adresează studenților care optează pentru cariera didactică și care frecventează cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, și oferă un instrument util de lucru pentru inițierea în spațiul complex al problemelor educaționale.
Valorificând contribuțiile pedagogice și psihologice autohtone, dar și ale unor autori străini, cele opt capitole abordează teme ce țin de: statutul psihologie educației; specificul profesiei de cadru didactic; metode și instrumente de cunoaștere psihologică utilizate în context școlar; personalitatea elevului; elemente de psihologia dezvoltării; învățarea școlară; succesul și insuccesul școlar; aspecte ale comunicării didactice. Tematica este adaptată la cerințele actuale care privesc sistemul de formare inițială a personalului didactic, psihologia educației fiind disciplina de bază în cadrul curriculumului universitar realizat de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, așa cum precizează autoarea.

  ISBN: 978-606-613-236-7 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 404
Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
Georgiana Dumitru

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor ni se prezintă ca un curs universitar, axat pe autocunoașterea și dezvoltarea personală, precum și pe exercitarea diverselor roluri sociale – partener de viață, părinte și profesionist în orice domeniu de activitate.
Titlul cărții include trei concepte – cheie: adolescența, tinerețea și vârsta adultă, care acoperă, de fapt, conținutul acesteia.
Adolescența reprezintă o etapă dificilă a vieții, care se caracterizează prin – transformări de natură bio-psiho-socială; reprezintă perioada interogațiilor, a marilor succese, dar și eșecuri, în care personalitatea se manifestă printr-o dezvoltare deosebit de importantă.
Tinerețea devine mereu mai mult tot o perioadă școlară, de pregătire și perfecționare profesională, care impune, în mod obligatoriu, cunoașterea particularităților acestei perioade, atât în calitate de cursant, cât și în calitate de posibil formator.
În cazul adulților, educația apare, din perspectiva educației permanente, drept o completare, o continuare, o perfecționare și o individualizare a formării personale a ființei umane, astfel încât aceasta să poată face față provocărilor societății moderne în schimbare.
Lucrarea de față este deosebit de utilă studenților din domeniile psihologie și științele educației, masteranzilor din aceste domenii, tuturor cadrelor didactice, la cursurile de formare continuă sau de perfecționare, precum și formatorilor, care lucrează cu tinerii și cu adulții.

  ISBN: 978-606-613-235-0 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 405
Tradiţie şi perspective în didactica modernă, volumul VII
Camelia Augusta Roşu, (editor)

Prezentul volum reunește lucrările conferinței internaționale „Didactica – tradiție, actualitate, perspective”, ediția a IX-a. Dorindu-se a fi un forum de dezbatere a unor teme de actualitate din didactica generală și didacticile aplicative, conferința a reunit specialiști în științe ale educației și practicieni – profesori din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Lucrările prezentate sintetizează rezultate ale cercetărilor actuale din domeniu, conturează modele teoretice, analizează tendințe manifeste în spațiul educațional românesc și european, invitând la reflecție cercetătorii din mediul academic, specialiștii din științele educației sau creatorii de politici educaționale, oferind în același timp exemple de bune practici, utile îndeosebi cadrelor didactice în curs de formare sau aflate la început de carieră.


  ISBN: 978-606-31-0486-2 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 416