MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
EDITURA AETERNITAS

I. CONSTITUIRE. SEDIU

Art. 1. Editura Aeternitas a luat naştere ca o rezultantă a activităţii de învăţământ şi cercetare a comunităţii academice din Alba Iulia. Actul de înfiinţare a acestei structuri editoriale îl constituie Decizia nr. 12/7 februarie 2002, a Rectorului Universităţii „1 Decembrie 1918”, confirmată prin avizul Bibliotecii Naţionale a României – Centrul Naţional de Numerotare şi Standardizare, din 18 februarie, acelaşi an
Art. 2. Editura Aeternitas funcţionează în conformitate cu acest regulament şi potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea depozitului legal, Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Art. 3. Aeternitas este o editură recunoscută de CNCS, având codul 18 în lista instituţiilor care beneficiază de această calitate.
Art. 4. Sediul Editurii Aeternitas este în municipiul Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, cod 510009, tel. 0258/811412, fax 0258/812630.

II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 5. Editura Aeternitas fiinţează ca departament al universităţii şi nu are personalitate juridică. 
Art. 6. Editura funcţionează pe baza unui plan editorial în care se precizează titlurile apariţiilor editoriale, domeniul şi perioada de publicare a acestora.
Art. 7. Baza legală a publicării o reprezintă convenţia de editare. Aceasta reprezintă acordul scris între Editură şi autor/ responsabil volum, care stabileşte: obligaţiile părţilor, condiţiile de publicare, durata contractului, titlul lucrării, precum şi numărul de pagini.
Art. 8. Editura îşi desfăşoară activitatea în directă colaborare cu Biroul Tipografie al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, care execută lucrările de tipărire şi multiplicare a publicaţiilor pe baza planului editorial şi a avizului „bun de tipar”.
Art. 9. (1) Conducerea editurii este asigurată de Consiliul ştiinţific al editurii şi de director. Membrii Consiliului ştiinţific şi directorul sunt aprobaţi de Senat.
(2) Consiliul ştiinţific, prezidat de director, are următoarele competenţe:
a. avizează planul editorial;
b. avizează programele academice şi de cercetare;
c. stabileşte standardele de calitate privind conţinutul şi tehnoredactarea lucrărilor publicate sub egida editurii;
d. stabileşte coordonatorii ştiinţifici pentru fiecare serie de activitate editorială.
(3) Planul editorial şi programele academice de cercetare, avizate de Consiliul ştiinţific al editurii, sunt aprobate ulterior de Senat.
(4) Consiliul ştiinţific se întruneşte în şedinţe ordinare semestrial, de regulă în prima lună a semestrului, şi ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare. Consiliul ştiinţific este convocat în şedinţe ordinare de director, iar în şedinţe extraordinare, de director sau de cel puţin o treime din numărul membrilor săi.
 (5) Consiliul ştiinţific funcţionează în mod legal cu două treimi din membrii săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi.
Art. 10. (1) În activitatea sa, directorul este ajutat de Colegiul editorial, compus din reprezentanţi ai fiecărei facultăţi şi confirmat de Senatul Universităţii. Colegiul editorial este organism consultativ.
(2) Colegiul editorial este consultat de director pentru avizarea editării fiecărei lucrări în parte, ia act de referatele sau recomandările adiacente şi propune sau discută măsurile destinate ameliorării activităţii editurii.
Art. 11. (1) În conformitate cu obiectul de activitate şi cu cerinţele impuse de acesta, schema de personal a editurii este următoarea: un director numit de Senatul Universităţii, în condiţiile legii, şi un secretar-redactor care răspunde de activităţile curente ale editurii.
(2) Atribuţiile aferente posturilor de mai sus se precizează în fişele posturilor respective.
(3) În funcţie de necesităţi, schema de personal se poate modifica.
Art. 12. Conducerea editurii este abilitată să încheie convenţii de editare cu terţi, în orice domeniu conform obiectului propriu de activitate.
Art. 13. Conducerea editurii este mandatată să efectueze toate demersurile legale pe lângă Biblioteca Naţională a României, pentru buna desfăşurare a activităţii editoriale.
Art. 14. Conducerea editurii furnizează Bibliotecii Naţionale a României datele bibliografice în vederea obţinerii descrierilor CIP pentru lucrările pe care urmează să le editeze. De asemenea, împreună cu serviciul Centrului Naţional ISBN-ISSN şi Biroul CIP al Bibliotecii Naţionale a României, asigură atribuirea numerelor internaţionale de standardizare a cărţilor şi periodicelor.

III. OBIECTIVE

Art. 15. Scopul editurii este promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale naţionale şi universale, contribuind astfel la asigurarea circulaţiei nestânjenite a ideilor şi informaţiilor.
Art. 16. Obiectivele editurii vizează:
a. editarea cărţii universitare în condiţii profesionale;
b. stimularea producţiei de manuale şi carte universitară;
c. încurajarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor din universitate pentru valorificarea activităţii ştiinţifice proprii şi implicarea în proiecte colective;
d. iniţierea unor parteneriate cu instituţii similare;
e. creşterea vizibilităţii editurii în rândul comunităţii academice şi al instituţiilor de profil, prin participarea la expoziţii, târguri şi saloane de carte;
f. prestigiul şi îmbunătăţirea imaginii universităţii, atât în mediul academic, cât şi în rândul societăţii civile.
Art. 17. Editura Aeternitas îşi realizează obiectul de activitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând să ia toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

IV. ACTIVITĂŢI
Art. 18. (1) Activitatea de editare se desfăşoară pe serii, pe baza unui plan editorial întocmit semestrial, avizat de conducerea universităţii.
(2) Seriile se structurează pe domenii, conform specializărilor pe facultăţi.
Art. 19. Activitatea editurii are ca obiectiv principal sprijinirea activităţii didactice şi ştiinţifice a cadrelor universităţii, prin:
a. editarea, tipărirea şi difuzarea, în limba română şi în alte limbi, în ţară şi în străinătate, a unor cărţi şi periodice de specialitate şi de interes general pentru învăţământul universitar, postuniversitar şi preuniversitar, publicaţii culturale şi de informare;
b. organizarea unor acţiuni de promovare a activităţii editurii, participarea la târguri de carte şi expoziţii, lansări de carte etc.;
c. achiziţionarea şi cesionarea drepturilor de autor şi a altor tipuri de licenţe şi drepturi în domeniul specific de activitate;
d. orice alte operaţiuni aflate în legătură cu domeniul specific de activitate, care i-ar putea  asigura funcţionarea şi extinderea.
Art. 20. Editura acordă prioritate publicării lucrărilor elaborate de cadrele universităţii. În funcţie de posibilităţile editoriale şi de solicitările existente, se vor edita şi lucrări pentru terţi, urmărindu-se obiectivul autofinanţării.

V. METODOLOGIA DE LUCRU
Art. 21. Metodologia derulării activităţii editoriale prevede, de regulă, următoarele etape:
            a. preluarea manuscrisului de la autor în format tipărit sau electronic;
            b. stabilirea formatului şi tirajului publicaţiei;
            c. perfectarea documentelor (referate, convenţie, declaraţie de originalitate etc.) de editare şi publicare;
            d. întocmirea fişei CIP;
            e. atribuirea numerelor internaţionale de standardizare a cărţilor (ISBN) şi a publicaţiilor în serie (ISSN) de la Serviciul Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP al Bibliotecii Naţionale a României;
            f. achitarea taxei de editare la casieria Universităţii de către autorul/responsabilul de volum;
            g. analiza lucrării, încadrarea în domeniile Editurii şi pregătirea pentru tipar;
            h. acordarea bunului de tipar pe formă şi predarea către Tipografie pentru multiplicare;
            i. preluarea tirajului de la Tipografie şi predarea către autor;
            j. distribuirea lucrărilor.
Art. 22. Lucrările publicate vor fi însoţite de două referate elaborate de specialişti în domeniu.
Art. 23. Materialul va fi tehnoredactat computerizat, conform cerinţelor editurii şi normelor Academiei Române, şi corectat, inclusiv lingvistic, prin grija autorilor.
Art. 24. Lucrările care nu vor fi multiplicate la tipografia Universităţii pot fi executate prin alte tipografii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 25 (1) Tirajul minim al fiecărei ediţii este de 100 de exemplare.
             (2) Tirajele tipărite, conform modalităţilor de mai sus, se vor distribui după cum urmează:
            - 7 exemplare (lucrări cu ISBN)/ 6 exemplare (lucrări cu ISSN)/ 2 exemplare (cursuri universitare), cu titlu de depozit legal pentru Biblioteca Naţională a României;
            - 3 exemplare Editura Aeternitas, conform deciziei Senatului Universităţii;
            - 1 exemplar cu titlul de depozit legal pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba;
            - 1 exemplar cu titlu de depozit legal pentru Biblioteca Naţională a Republicii Moldova;
Art. 26. Lansarea materialului tipărit se poate realiza la nivelul universităţii, al facultăţii sau departamentului de specialitate, în funcţie de conţinutul, calitatea şi adresabilitatea lucrării.

VI. PATRIMONIU-FINANŢARE

Art. 27. Editura Aeternitas nu are buget propriu. Ea funcţionează din alocaţiile bugetare ale universităţii şi pe bază de autofinanţare. Fondurile de autofinanţare pot proveni din contracte de editare, cofinanţare, sponsorizări, programe academice şi de cercetare, precum şi din alte surse.
Art. 28. Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte şi se aprobă odată cu bugetul universităţii, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.
Art. 29. Mijloacele materiale ale editurii sunt:

 1. sediu propriu cu birou şi depozit;
 2. calculator performant, o imprimantă şi un scanner;
 3. telefon/fax; acces la internet.

Art. 30. Evidenţa financiar-contabilă a editurii este asigurată de serviciul de contabilitate al universităţii.

VII. RELAŢII

Art. 31. (1) Editura Aeternitas este subordonată Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918”. Este subordonată, de asemenea, în plan academic, prorectorului pentru cercetare şi relaţii internaţionale, iar în plan administrativ, directorului general administrativ.
(2) Editura se conformează normelor Bibliotecii Naţionale a României în problemele tehnice specific editoriale.
Art. 32. În activitatea sa, editura colaborează cu:

 1. Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic;
 2. Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională;
 3. Centrul pentru Managementul Proiectelor;
 4. Tipografia din cadrul Universităţii;
 5. Compartiment Financiar Contabil;
 6. Oficiul Juridic;
 7. Tipografii exterioare universităţii;
 8. Alte departamente sau birouri care pot contribui la bunul mers al activităţii editurii.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 33. (1) Neîndeplinirea clauzelor prevăzute în convenţiile dintre editură şi beneficiari (autori) se soluţionează în conformitate cu reglementările în vigoare şi în concordanţă cu prevederile respectivelor convenţii.
(2) Autorii îşi asumă, prin declaraţia de originalitate, cât şi prin convenţie, întreaga responsabilitate pentru conţinutul lucrărilor.
(3) Pe baza unor criterii proprii, Editura Aeternitas îşi rezervă dreptul de a refuza orice material despre care consideră că este suspicios în ceea ce priveşte originalitatea şi/sau consistenţa logică.
Art. 34. Normele de redactare a lucrărilor, Convenţia de editare, Declaraţia de originalitate, şi Organigrama compartimentului Editură constituie documente anexe ale acestui regulament.
Art. 35. Anual, conducerea Editurii Aeternitas prezintă Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” un raport de activitate care cuprinde modul de realizare a planului editorial.
Art. 36. Prezentul regulament stipulează cadrul general al activităţii Editurii Aeternitas. În funcţie de situaţiile operaţionale care pot apărea în funcţionarea şi organizarea editurii, Senatul Universităţii poate dispune efectuarea modificărilor care se impun.
Art. 37. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior.
Art. 38. Încetarea activităţii editurii se poate face prin hotărâre a Senatului, după înştiinţarea oficială a Bibliotecii Naţionale a României, conform Legii nr. 111 din 21 noiembrie 1995.
Art. 39. Regulamentul a fost aprobat în şedinţa Senatului din 25 aprilie şi va intra în vigoare la data publicării sale în Buletinul informativ al Universităţii.

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 25 aprilie 2018.